Gminny Klub Sportowy
JODŁA Jedlnia-Letnisko

rok zał. 1949

Statut

STATUT

Gminnego Klubu Sportowego

„JODŁA”

Jedlnia-Letnisko

 

Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 10 marca 2012 roku. 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Gminny Klub Sportowy „JODŁA” Jedlnia-Letnisko, zwany dalej „Klubem”. Klub ma prawo używania skróconej formy nazwy „GKS JODŁA”.

 § 2

Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą klubu jest Jedlnia-Letnisko.

 § 3

Klub podlega wpisowi do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starostwa Powiatowego w Radomiu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Klub działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857 z dnia 15.07.2010), ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 § 4

Klub może być członkiem stowarzyszeń, organizacji społecznych i sportowych o tym samym bądź podobnym celu działania w kraju i zagranicą.

 § 5

Klub może używać logo, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wzór logo i pieczęci ustala Zarząd Klubu.

 § 6

Klub powołuje się na czas nieokreślony.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 § 7

Celem Klubu jest:

 1. Krzewienie kultury fizycznej na terenie działania Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gminy Jedlnia-Letnisko.
 2. Upowszechnianie i rozwój rekreacji ruchowej, sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, sport i rekreację.
 4. Rozwój i popularyzacja sportu, rekreacji, kultury oraz zdrowego trybu życia .
 5. Tworzenie warunków do uprawiania sportu oraz wychowywania przez kulturę fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz współpraca w tym zakresie z władzami samorządowymi.
 6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

 § 8

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. Współdziałanie z władzami sportowymi na szczeblu krajowym i samorządowym w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
 2. Zrzeszanie członków, firm, instytucji i osób fizycznych chcących wspierać działalność statutową klubu oraz podejmowanie innych działań mających na celu pozyskanie środków finansowych i rzeczowych niezbędnych dla szkolenia sportowego i udziału członków klubu w imprezach sportowo-rekreacyjnych.
 3. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
 4. Organizowanie zawodów, konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych.
 5. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie warsztatów, obozów i zgrupowań sportowych.
 6. Publikowanie materiałów promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych.
 7. Prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Klubu oraz współpraca z środkami masowego przekazu, w szczególności o zasięgu lokalnym.
 8. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
 9. Inicjowanie i realizowanie programów promujących sport i higieniczny tryb życia, programów profilaktyczno-wychowawczych, promocji zdrowia.
 10. Prowadzenie profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk brutalizacji życia, przemocy i przestępczości.
 11. Realizowanie programów pomocy osobom niepełnosprawnym.
 12. Współpracę ze związkami i organizacjami sportowymi oraz samorządowymi.
 13. Działalność na rzecz budowania dobrego wizerunku środowiska związanego z Klubem.
 14. Inne działania realizujące cele statutowe

 § 9

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i sympatyków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

 § 10

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE KLUBU ORAZ ICH PRAWA
I OBOWIĄZKI

 § 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Uczestników
 3. Honorowych
 4. Wspierających

 § 12

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zamieszkania oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który popiera działalność Klubu i współdziała w realizacji jego działań statutowych oraz
  a) ma pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych,
  b) nie jest pozbawiony praw publicznych,
  c) zadeklaruje składkę członkowską oraz złoży pisemną deklarację członkowską.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) Czynnego i biernego prawa wyborczego.
b) Nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych, doradztwa i szkolenia, które Klub stawia do dyspozycji swoich członków, na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
c) Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności klubu.
d) Oceny działalności Klubu i jego władz.
e) Posiadania legitymacji członkowskiej oraz noszenia odznaki klubowej.
f) Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał Zarządu Klubu.

2.  Członkami uczestnikami mogą być niepełnoletni obywatele – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji, przy czym:
a) niepełnoletni poniżej 16 roku życia nie mają głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu oraz nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
b) niepełnoletni w wieku 16 – 18 lat nie posiadają biernego prawa wyborczego.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, o szczególnych zasługach dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty i instytucje deklarujące pomoc w realizacji celów i zadań określonych statutem. Członkowie wspierający mogą bezpośrednio lub przez upoważnionego przedstawiciela brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

 § 13

 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, członków uczestników oraz członków wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz gdy chodzi o osoby prawne, inne podmioty i instytucje – zakres deklarowanej pomocy.
 2. Członkostwo Klubu nabywa się z dniem przyjęcia kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały. Przyjęcie powinno zostać potwierdzone na deklaracji członkowskiej podpisami dwóch członków Zarządu. Zarząd powiadamia zainteresowanego w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet członków.
 3. Z obowiązku składania pisemnej deklaracji członkowskiej zwalnia się zawodników czynnie uprawiających sport w sekcjach klubowych. Członkostwo tych zawodników rozpoczyna się z dniem podpisania karty zawodniczej i automatycznie ulega wygaśnięciu z dniem zakończenia czynnego uprawiania sportu w klubie. Dalsze członkostwo w klubie byłych zawodników następuje zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.

 § 14

Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu i realizacji zadań statutowych.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu wydanych na podstawie niniejszego statutu.
 3. Dbania o rozwój i dobry wizerunek Klubu.
 4. Ochronę własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków.
 5. Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

 § 15

Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez:

 1. Pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu Klubu.
 2. Wykluczenie przez Zarząd z powodu:
 3. działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Zarządu
 4. nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Klubu przez ciągły okres co najmniej sześciu miesięcy
 5. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące, po uprzednim wezwaniu do jej zapłacenia
 6. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 7. Śmierć członka Klubu.
 8. W przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi oraz instytucjami i innymi podmiotami – likwidacja tego podmiotu.

 § 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się do Walnego Zebrania, złożone na ręce Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

WŁADZE KLUBU

 § 17

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 18

 1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa dwa lata.
 2. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

Walne Zebranie Członków Klubu

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  a) Uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie
  b) Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  c) Uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu
  d) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i ustępujących władz
  e) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
  f) Uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu
  g) Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka
  h) Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu
  i) Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz udzielanie stosownych pełnomocnictw Zarządowi w sprawach majątkowych Klubu
  j) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku
  k) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania
  l) Nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Klubu

§ 20

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi Klubu z głosem stanowiącym na zasadach określonych w § 12 pkt. 1 i 3.
 2. Członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat z głosem stanowiącym na zasadach określonych 12 pkt. 2 b.
 3. Członkowie wspierający lub ich przedstawiciele z głosem doradczym oraz zaproszeni goście

§ 21

Walne Zebrania Członków Klubu mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 22

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków odbywa się co najmniej raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd Klubu.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest zwoływane przez Zarząd raz na dwa lata.
 3. Zarząd Klubu jest zobowiązany powiadomić o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania wszystkich członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Jako skuteczną formę powiadomienia dopuszcza się zawiadomienie umieszczone we wskazanym w ust. 2 terminie na co najmniej dwóch niezależnych stronach internetowych (np. stronie internetowej Klubu i Urzędu Gminy).

 § 23

 1. Walne Zebranie Członków jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia – jest skuteczne bez względu na liczbę uczestników obecnych na Zebraniu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Każdemu uprawnionemu do głosowania członkowi przysługuje jeden głos.

§ 24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  a) Z własnej inicjatywy
  b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej
  c) Na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu
 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu powinien zawierać proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.

 § 25

Zarząd Klubu

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. W skład Zarządu nie mogą wchodzić członkowie Klubu, którzy w organizacjach o podobnym charakterze (stowarzyszenia, związki i kluby sportowe) pełnią funkcje w Zarządach tych organizacji.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
 4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
 5. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
 6. Zarząd w podejmowanych działaniach zawsze kieruje się dobrem klubu, a reprezentując Klub wobec osób prywatnych, władz i organów samorządowych przyjmuje zasadę bezstronności, szczególnie w kwestiach politycznych.

 § 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 2. Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
 3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu, w tym powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych, określanie zasad ich funkcjonowania oraz ocena ich działalności
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
 5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych,
 6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 7. Powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych zatwierdzanie ich regulaminów,
 8. Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej.
 10. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników
 11. Wybór delegatów Klubu do reprezentowania go wobec innych organizacji i związków
 12. Występowanie do władz, instytucji i innych podmiotów w sprawach pozyskiwania środków finansowych na działalność Klubu

 § 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

 § 28

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

  § 29

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego. 

§ 30

Zarząd może ustanawiać pełnomocników i ustala zakres ich kompetencji.

§ 31

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Od decyzji Zarządu  o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie pisemne do Komisji Rewizyjnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni.

§ 32

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie za okres kadencji.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) Kontrola działalności Klubu, w szczególności gospodarki finansowej i majątkowej. Komisja jest zobowiązana co najmniej raz w roku skontrolować działalność Zarządu w zakresie gospodarki finansowej.
b) Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia (lub odmowy udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
c) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania
d) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
e) Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§ 33

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

 § 34

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  a) Wpływy ze składek członkowskich
  b) Wpływy z subwencji, darowizn, zapisów i ofiarności publicznej
  c) Wpływy z zawodów organizowanych przez Klub
  d) Środki pochodzące z innej działalności statutowej Klubu.

§ 35

 1. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.
 2. Do reprezentowania Klubu w zakresie praw, obowiązków i zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu – Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu z innym członkiem Zarządu Klubu.
 3. Do ważności pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Klubu wymagany jest jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Klubu – samodzielnie.
 4. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi prawami.
 5. Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Klubu pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 36

Zmiany statutu lub rozwiązanie Klubu następują na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 37

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny. Zastosowanie ma tutaj również § 23 pkt. 1 niniejszego statutu.

§ 38

 1. Rozwiązanie się Klubu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu zostaje podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.
 3. W razie niestawiennictwa połowy uprawnionych do głosowania członków Klubu, zwołane w ciągu 14 dni w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Klubu większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu.

§ 39

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie 3 do 5 osób, określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.
 2. Po zakończeniu likwidacji Klubu Komisja Likwidacyjna występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

LP Drużyna M Pkt
1 JODŁA Jedlnia-Letnisko 10 25
2 GKS Jedlińsk 10 25
3 Mazowsze Grójec 10 23
4 Powiślanka Lipsko 10 22
5 Zamłynie Radom 10 22
6 Energia Kozienice 10 21
7 Orzeł Wierzbica 10 19
8 Gryf Policzna 10 14
9 Centrum Radom 10 8
10 Zawisza Sienno 10 8
11 Królewscy Jedlnia 10 8
12 Zwolenianka Zwoleń 10 7
13 Szydłowianka Szydłowiec 10 7
14 Pilica Nowe Miasto n. Pilicą 10 7
15 Iłżanka Kazanów 10 6
16 LKS Promna 10 5
OSTATNI MECZ
 

1 : 3

 jodla-logo-mecze
GKS Królewscy GKS JODŁA
NAJBLIŻSZY MECZ

jodla-logo-mecze

 -  
 GKS JODŁA  Zwolenianka
Kolonka, 13.10.2019 godz. 15.00
jodla_jedlnia

GKS Jodła Jedlnia-Letnisko

ul. Radomska 43

26-630 Jedlnia-Letnisko

NIP: 796-266-33-97

REGON: 140100405

Projekt i wykonanie: APISOFT Strony Internetowe